09.04.2018 नाशिक फाटा येथील खडकी कॅन्टोमेंन्टच्या कचरा डेपोला लागलेल्या आगीची पाहणी करताना