09.12.2017 थेरगाव येथील कांतीलाल खिंवसरा हिंदी व इंग्रजी प्रा.व माध्य विद्यालय यांच्या वार्षिक स्नेह संमेलन प्रसंगी