9.1.2020 एकात्मिक बाल विकास योजने अंतर्गत वडेश्वर मावळ येथे बांधलेल्या बालवाडीचे उद्घाटन