08.04.2018 थेरगांव येथे स्वरश्री संगीत महोत्सव २०१८ प्रसंगी