7.6.2018 थेरगांव येथील रूनवाल हॅरीटेज येथे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतून पेव्हींग ब्लॉक बसविण्यात आले या उद्घाटन प्रसंगी