5.7.2018 श्री.जगद् गूरू संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थांन सोहळ्या प्रसंगी