5.6.2020 निसर्ग चक्रीवादळाने मावळ तालुक्यांतील झालेल्या नुकसानीची पहाणी