5.1.2020 धनगर समाज सेवा संघ पुणे आयोजित वधु वर मेळाव्या प्रसंगी रहाटणी येथे