4.7.2020 पिंपरी_चिचवड महानगरपालिकेच्या वतीने थेरगांव येथील केजुदेवी बंधाऱ्यात गेल्या अनेक वर्षा पासुन मोठ्या प्रमाणावर साठलेला गाळ काढण्याचे काम चालु आहे आज ह्या कामाची पहाणी खा