31.05.2018 अहिल्याबाई होळकर जयंती निमित्त पिंपरी येथे