31.05.2021 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने थेरगांव डांगे चौक या ठिकाणी चालू असलेल्या ग्रेटसेप्रेटरच्या कामांची पहाणी केली