31.03.2019 श्री.श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी आज पनवेल दौ-या प्रसंगी खारघर, कामोठा, कळंबोली येथे उपस्थित मतदार,