30.08.2021 पिंपरी चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करणारे पवना धरण १०० % भरले आहे आज माझ्या हस्ते जलपूजन करण्यात आले या प्रसंगी