30.08.2019 कान्हे फाटा त.मावळ येथे महाराष्ट्र कामगार विभाग महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ आयोजित मंडळातील नोदीत बांधकाम कामगार लाभ वाटप सोहळा