3.6.2018 निसर्ग निर्मीती हौ. सोसायटी पिंपळे सौदारग येथे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतून पेव्हींग ब्लॉक बसविण्यात आले त्याची