28 June 2016 Sakal Vruksharopan & Dehu Palkhi Sohala