28.05.2018 पनवेल येथील मंजुर असलेले पासपोर्ट पाहणी करताना