27.09.2017 शाहुनगर येथे महालक्ष्मी देवीची आरती कारणांना