27.03.2018 मा.राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांना तुकराम गाथा भेट देताना