27.2.2020#पिंपरी_चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या रावेत बंधाराऱ्यात तसेच केजुदेवी मंदिर ते मोरया मंदिर या पवना नदिपात्रातील मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या जलपर्णीची पाहणी आज