27.2.2018नेरळ येथे नेरळ ग्रामीण कब्बडी लिग २०१८ च्या प्रसंगी