27.11.2018 कर्जत मुरबाड येथील रस्त्याच्या प्रश्नाबाबत शेतकऱ्यांशी सवांद साधताना