27.10.2017 पनवेल येथील नवीन विमानतळाच्या प्रश्नासंदर्भात सिडकोचे अधिकारी व शेतकरी यांच्या बरोबर