27.10.2017 खांदा वसाहत से.७ शुभांगी शेलार यांच्या जन संपर्क कार्यालय उद्घाटन