27.06.2021 पोटोबा देवस्थानच्या वार्षिक अहवाल प्रकाशन व रक्तदान कार्यक्रम प्रसंगी वडगाव मावळ येथे