26.8.2020 पिंपरी चिंचवड शहरातील आण्णासाहेब मगर स्टेडीयम ग्राऊंड वर ८१६ खाटांचे स्वतंत्र कोवीड-१९ जंबो रूग्णालय करण्यात आले या रूगालयाची पहाणी करतांना