26.6.2020 कोविड-19 सद्यस्थिती या बाबत आज विधानभवन पुणे येथे बैठक घेण्यात आली या बैठकीस