25.8.2018 पुणे रेल्वे विभाग थायसनकृप व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या वतीने पिंपरी रेल्वे स्टेशनच्या जवळील परिसरात क्षारोपण करण्यात आले