25.12.2017 खालापूर चौक येथे रस्त्याच्या कामाच्या भूमिपूजन प्रसंगी