25.01.2018 ज्ञानप्रबोधिनी शाळेस विद्यार्थ्यांना कब्ब्डी प्रशिक्षणासाठी देण्यात आलेल्या मॅटच्या उद्घाटन