24 Jan 2015 दवणेवाडी-मावळ येथे शाळेच्या इमारतीचे उद्घाटन