24.04.2021 पाचाणे मावळ येथील शॅापींग शेंटर या जाधव कॅार्नरचे उद्घाटन आज माझ्या हस्ते झाले