23.7.2020 रगांव खिंवसरा पाटील विद्यालय येथे कोरोना चाचणी केंद्र सुरू करण्यात आले या केंद्राची पहाणी करून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना पी.पी.भेट दिली