23.6.2020 देहूरोड कॅन्टोमेंन्ट बोर्डाच्या हद्दीतील किनई,चिंचोली,शेलारवाडी,या गावातील प्रश्नां बाबत आज देहूरोड येथे ब्रिगेडर संजय खन्ना समवेत बैठक