23.03.2018 डाॅ.राममनोहर लोहीया यांच्या जन्मदिनी सेंन्टलहाल मधील त्यांच्या प्रतीमेस पुष्प वहातांना