23.12.2019 खालापुर तालुक्यांतील सावरोली गाव ते सावरोली डॅम या रस्याची पहाणी केली