23.12.2017 वडेश्वर ग्रामपंचायत अंतर्गत आंगणवाडी शाळांना वॉटरकुलर वाटप करताना