23.11.2017 मा.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मेणाच्या पुतळ्या सोबत