23.01.2018 उरण येथील मा.बाळासाहेब ठाकरे सभागृहच्या उद्घाटन प्रसंगी