22.02.2021 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या न्हावा शेवा टप्पा – ३ पाणी पुरवठा योजनेचा भूमिपूजन सोहळा राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय ना.श्री.उद्धवजी ठाकरे साहेब