21.9.2018 आकुर्डी , प्राधिकरण येथील गणपतीच्या आरती प्रसंगी