21.09.2017 पिंपरी चिंचवड महापालिका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरकुल धारकांना घरकुल वाटप कार्यक्रमात खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे,