20.5.2020पिंपरी_चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने कोवीड-१९ रूग्णांची चाचणी करण्याकरीता कोवीड बस सुरू करण्यात आली या उद्घाटन प्रसंगी