20.10.2020 खालापूर तालुक्यांतील महड,वरद,निंबोडी या गावातील अतिवृष्टी मुळे झालेल्या भात पिकाची पहाणी आज केली