20.01.2018 थेरगाव येथे धनगर समाजातील नागरिकांशी चर्चा करताना