20.01.2019 शिवशक्ती जेष्ठ नागरिक संघ दत्तवाडी ,आकुर्डी आयोजित संजय गांधी निराधार अनुदान योजना