02.11.2017 खोपोली येथील शेतक-यांच्या प्रश्ना बाबत चर्चा करताना खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे व इतर पदाधिकारी