19 Feb 2017 Dange Chowk Vyapari Prachar & Ganesh Nagar Sangata