19.12.2018 उरण येथील ONGC कंपनीच्या कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत केंद्रीय पेट्रोलीयम मंन्री मा.धमेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली.