19.09.2018 चिंचवड व काळभोर नगर येथील गणपतीच्या आरती प्रसंगी